و توسعه فردی

موفقیت و توسعه فردی رو به 6 بخش تقسیم بندی کردیم:

اول باید هدف گذاری کنیم

دوم باید در 4 بخش سلامتی، روابط، پول و ثروت و کسب و کار اهدافمون رو طبقه بندی کنیم

و نهایتا عمل به اهداف 

آماده ای؟